Faculty of Economics and Business Administration Publications Database

Kommentar zu §§ 285 Nr. 16, 342, 342a HGB

Authors:
Dutzi, Andreas
Year: 2002
Editor: Baetge, Jörg / Kirsch, Hans-Jürgen / Thiele, Stefan
Adress: Bonn, Berlin 2002
Book Title: Bilanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht und den Regelungen des IASB
back