Faculty of Economics and Business Administration Publications Database

Kommentar zu den §§ 289, 315 HGB

Authors:
Müßig, Anke
Year: 2002
Editor: Baetge, Jörg / Kirsch, Hans-Jürgen / Thiele, Stefan
Adress: Bonn/Berlin, September 2002
Book Title: Bilanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht und den Regelungen des IASB
back