Faculty of Economics and Business Administration Publications Database

Kommentierung zu § 249 HGB

Authors:
Year: 2011
Editor: Baetge, Jörg / Kirsch, Hans-Jürgen / Thiele, Stefan
Adress: Bonn, Berlin 2011
Book Title: Bilanzrecht: Handelsrecht mit Steuerrecht und den Regelungen des IASB
back