Faculty of Economics and Business Administration Publications Database

Bilanzrecht, Kommentar zu den § 238 bis 342e HGB

Authors:
Wiedmann, Harald
Helke, Iris
Kölschbach, Joachim
Morawietz, Anja
Rabenhorst, Dirk
Schurbohm-Ebnet, Anne
Tonne, Knut
Year: 2014
Adress: München 2014
back