Faculty of Economics and Business Administration Publications Database

Kommentar zu § 289 HGB

Authors:
Dutzi, Andreas
Year: 2012
Editor: Baetge, Jörg / Kirsch, Hans-Jürgen / Thiele, Stefan
Adress: Bonn, Berlin 2012
Book Title: Bilanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht und den Regelungen des IASB, Kommentar
back