Faculty of Economics and Business Administration Publications Database

Kommentar zu § 315 HGB

Authors:
Andreas, Dutzi
Year: 2008
Editor: Baetge, Jörg / Kirsch, Hans-Jürgen / Thiele, Stefan
Adress: Bonn, Berlin 2008
Book Title: Bilanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht und den Regelungen des IASB
back